Đáp án đề thi tốt nghiệp 2012 môn Hóa

230

Đáp án đề thi tốt nghiệp 2012 môn Hóa mới nhất của bộ GD&DT. Mời bạn tra cứu Đáp án đề thi tốt nghiệp 2012 môn Hóatại đây!

TINTUC24H.INFO ĐANG CẬP NHẬT ĐÁP ÁN CÁC MÔN THI VỚI NHỮNG MÃ ĐỀ TIẾP THEO. BẠN VUI LÒNG BẤM F5 ĐỂ XEM ĐÁP ÁN ĐỀ  THI MÔN HÓA HOẶC CHỜ ĐỢI TRONG GIÂY LÁT !

ĐÁP ÁN ĐỀ THI MÔN HÓA – KỲ THI TỐT NGHIỆP THPT 2012

ĐÁP ÁN ĐỀ THI TỐT NGHIỆP MÔN TOÁN 2012

 

TOÀN BỘ ĐỀ THI TỐT NGHIỆP THPT CÁC MÔN NĂM 2012 VÀ ĐÁP ÁN Ở ĐÂY<< Bấm xem ngay


 

 

 

Mã đề: 859

1B-2B-3D-4C-5A-6A-7D-8A-9C-10D
11C-12C-13A-14B-15B-16C-17A-18D-19C-20B
21C-22D-23D-24D-25C-26B-27C-28B-29D-30B
31C-32D-33A-34C-35C-36A-37A-38D-39A-40A
41B-42B-43D-44C-45B-46A-47A-48B

Mã đề: 637

1D-2A-3D-4A-5C-6C-7C-8B-9A-10C
11B-12A-13D-14B-15A-16B-17A-18D-19D-20A
21C-22C-23D-24B-25A-26D-27D-28A-29B-30D
31B-32C-33B-34A-35B-36B-37A-38C-39C-40C
41D-42B-43C-44B-45D-46C-47D-48A

Mã đề: 526

1D-2D-3B-4A-5A-6C-7B-8A-9A-10C
11D-12A-13D-14D-15A-16A-17C-18B-19A-20D
21B-22B-23D-24C-25B-26C-27C-28C-29B-30B
31A-32D-33B-34C-35C-36B-37D-38C-39A-40D
41A-42D-43C-44A-45B-46C-47D-48B

KỲ THI TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG NĂM 2012

Môn thi : Hóa học (Mã đề 526)

————

 

Cho biết nguyên tử khối (theo u) của các nguyên tố : H = 1; Be = 9; C = 12; N = 14; O = 16; Na = 23; Mg = 24; Al = 27; S = 32; Cl=35,5; Ca = 40; Fe = 56; Cu = 64; Ag = 108; Ba = 137.

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (32 câu, từ câu 1 đến câu 32)

Câu 1: Trong phân tử chất nào sau đây có chứa vòng benzen?

A.  Metylamin.                     B. Etylamin.                     C. Propylamin.                    D. Phenylamin.

Câu 2 : Cho từ từ dung dịch NaOH đến dư vào dung dịch AlCl3 thấy xuất hiện

A. Kết tủa màu nâu đỏ.                                                B. Kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa không tan.

C. kết tủa màu xanh.                                                    D. Kết tủa keo trắng, sau đó kết tủa tan dần.

Câu 3 : Trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học, nguyên tố Fe (Z = 26) thuộc nhóm

A. VIB.                               B. VIIIB.                         C. IIA.                               D. IA.

Câu 4 : Dãy gồm các kim loại được xếp theo chiều tính khử tăng dần là:

A. Cu, Zn, Mg.                     B. Mg, Cu, Zn.                 C. Cu, Mg, Zn.                    D. Zn, Mg, Cu.

Câu 5: Polime được tổng hợp bằng phản ứng trùng ngưng là

A. poli(etylen-terephtalat).                                            B. poli(vinyl clorua)

C. polietilen.                                                                D. poliacrilonitrin.

Câu 6 : Dung dịch chất nào sau đây phản ứng với CaCO3 giải phóng khí CO­2?

A. C6H5NH2.                       B. CH3NH2.                    C. CH3COOH.                   D. C2H5OH.

Câu 7: Cho dãy các kim loại: Na, Ca, Cr, Fe. Số kim loại trong dãy tác dụng với H2O tạo thành dung dịch bazơ là

A. 1.                                    B. 2.                                C. 3.                                   D. 4.

Câu 8: Este X có công thức phân tử C2H4O2. Đun nóng 9,0 gam X trong dung dịch NaOH vừa đủ đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 10,2.                                B. 15,0.                            C. 12,3.                               D. 8,2.

Câu 9 : Nhiệt phân hoàn toàn 50,0 gam CaCO3 thu được V lít khí CO2 (đktc). Giá trị của V là

A. 11,2.                                B. 5,6.                             C. 33,6.                               D. 22,4.

Câu 10 : Cho 10,0 gam hỗn hợp X gồm Fe và Cu phản ứng với dung dịch HCl loãng (dư), đến khi phản ứng xảy ra hoàn toàn thu được 3,36 lít khí H2 (đktc). Khối lượng của Cu trong 10,0 gam hỗn hợp X là

A. 5,6 gam.                          B. 2,8 gam.                      C. 1,6 gam.                         D. 8,4 gam.

Câu 11: Chất X có công thức cấu tạo CH2=CH – COOCH3 . Tên gọi của X là

A. propyl fomat.                   B. etyl axetat.                  C. metyl axetat                    D. metyl acrylat.

Câu 12 : Cho 3,75 gam amino axit X tác dụng vừa hết với dung dịch NaOH thu được 4,85 gam muối. Công thức của X là

A. H2N – CH2 – COOH.                                             B. H2N – CH2 – CH2 – COOH.

C. H2N – CH(CH3) – COOH.                                                                               D. H2N – CH2 – CH2 – CH2 – COOH.

Câu 13: Dung dịch nào sau đây phản ứng được với dung dịch CaCl2 ?

A. NaNO3.                           B. HCl.                            C. NaCl.                             D. Na2CO3.

Câu 14: Cho 5,4 gam Al tác dụng hết với khí Cl2 (dư), thu được m gam muối. Giá trị của m là

A. 25,0.                                B. 12,5.                            C. 19,6.                               D. 26,7.

Caâu 15: ÔÛ nhieät ñoä thöôøng, dung dòch FeCl­2 taùc duïng ñöôïc vôùi kim loaïi

         A. Zn                                                                                       B. Au

         C. Cu                                                                                       D. Ag

Caâu 16: Kim loaïi phaûn öùng vôùi dung dòch H2SO4 loaõng laø:

         A. Mg                                                                                      B. Ag

         C. Cu                                                                                       D. Au

Caâu 17: Daõy goàm caùc chaát ñeàu khoâng tham gia phaûn öùng traùng baïc laø:

         A. axit fomic, anñehit fomic, glucozô                       B. fructozô, tinh boät, anñehit fomic

         C. saccarozô, tinh boät, xenlulozô                                     D. anñehit axetic, fructozô, xenlulozô

Caâu 18: Daõy caùc chaát : Al, Al(OH)3, Al2O3, AlCl3 . Soá chaát löôõng tính trong daõy laø:

         A. 4                                                                                         B. 2

         C. 1                                                                                         D. 3

Caâu 19: Chaát X taùc duïng vôùi dung dòch HCl. Khi chaát X taùc duïng vôùi dung dòch Ca(OH)2 sinh ra keát tuûa. Chaát X laø:

         A. Ca(HCO3)2                                                                          B. BaCl2

         C. CaCO3                                                                                 D. AlCl3

Caâu 20: Ñun noùng dung dòch chöa 18,0 gam glucozô vôùi löôïng dö dung dòch AgNO3 trong NH3, ñeán khi phaûn öùng xaûy ra hoaøn toaøn thu ñöôïc m gam Ag. Giaù trò cuûa m laø

         A. 10, 8                        B. 32,4                             C. 16,2                   D. 21,6

Caâu 21: Kim loaïi naøo sau ñaây khoâng tan trong dung dòch HNO3 ñaëc nguoäi ?

         A. Cu                                                                                       B. Al

         C. Zn                                                                                       D. Mg

Caâu 22: Cho daõy caùc chaát : FeO, Fe, Cr(OH)3, Cr2O3. Soá chaát trong daõy phaûn öùng ñöôïc vôùi dung dòch HCl laø :

         A. 3                                                                                         B. 2

         C. 4                                                                                         D. 1

Caâu 23: Kim loaïi naøo sau ñaây laø kim loaïi kieàm?

         A. Al                                                                                        B. Cr

         C. Fe                                                                                       D. K

Caâu 24: Trong phaân töû chaát naøo sau ñaây chöùa nguyeân toá nitô?

         A. Etyl axetat                                                                           B. Saccarozô

         C. Metylamin                                                                          D. Glucozô

Caâu 25: Ñun soâi hoãn hôïp goàm ancol etylic vaø axit axetic (coù axit H2SO4 ñaëc laøm xuùc taùc) seõ xaûy ra phaûn öùng

         A. truøng ngöng                                                                        B. este hoùa

         C. xaø phoøng hoùa                                                                     D. truøng hôïp

Caâu 26: Nhieät phaân hoaøn toaøn Fe(OH)3 ôû nhieät ñoä cao thu ñöôïc chaát raén laø

         A. FeO                                                                                     B. Fe

         C. Fe2O3                                                                                  D. Fe3O4

Caâu 27: Khi ñun noùng chaát X coù coâng thöùc phaân töû C3H6O2 vôùi dung dòch NaOH thu ñöôïc CH3COONa. Coâng thöùc caáu  taïo cuûa X laø:

         A. CH3COOC2H5                                                                                            B. HCOOC2H5

         C. CH3COOCH3                                                                      D. C2H5COOH

Caâu 28: Thaønh phaàn chính cuûa quaëng boxit laø

         A. FeCO3                                                                                 B. Fe3O4

         C. Al2O32H2O                                                                          D. FeS2

Caâu 29: Daõy goàm caùc chaát ñeàu taùc duïng vôùi dung dòch NaOH laø

         A. metyl axetat, glucozô, etanol                                           B. metyl axetat, alanin, axit axetic

         C. etanol, fructozô, metylamin                                             D. glixerol, glyxin, anilin

Caâu 30: Hai kim loaïi thöôøng ñöôïc ñieàu cheá baèng caùch ñieän phaân muoái clorua noùng chaûy laø

         A. Zn, Cu                                                                                 B. Mg. Na

         C. Cu, Mg                                                                               D. Zn, Na

Câu 31: Chất nào sau đây tác dụng với dung dịch NaOH sinh ra glixerol?

A. Triolein.                           B. Metyl axetat.               C. Glucozơ.                         D. Saccarozơ.

Câu 32 : Trong môi trường kiềm, tripeptit tác dụng với Cu(OH)2 cho hợp chất màu

A. đỏ                                   B. Vàng.                          C. Xanh.                             D. tím.

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN [8 câu]

Thí sinh chỉ được làm một trong hai phần (phần A hoặc B)

 1. A.     Theo chương trình Chuân (8 câu, từ câu 33 đến câu 40)

Câu 33 : Ở điều kiện thích hợp, hai chất phản ứng với nhau tạo thành metyl format là

A. HCOOH và NaOH.                                                B. HCOOH và CH3OH.

C. HCOOH và C2H5NH2.                                            D. CH3COONa và CH3OH.

Câu 34: Ở điều kiện thường, kim loại có độ cứng lớn nhất là

A.Fe                                         B. Al                                        C. Cr                                        D. K

Câu 35: Chất nào sau đây không tham gia phản ứng trùng hợp?

 1. CH2 = CH2                                 B. CH2 =CH–CH = CH2

C.   CH3 – CH3                                 D. CH2=  CH – Cl

Câu 36: Trong các hợp chất, nguyên tố nhôm có số oxi hóa là

 1. +2                                      B. +3                                        C. +4                                        D. +1

Câu 37: Phản ứng nào sau đây không tạo ra muối sắt (III)?

 1. Fe2O3 tác dụng với dung dịch HCl.
 2. FeO tác dụng với dung dịch HNO3 loãng (dư)
 3. Fe(OH)3 tácdụng với dung dịch H2SO4
 4. Fe tác dụng với dung dịch HCl

Câu 38: Cho dãy các chất: Al2O3, KOH, Al(OH)3, CaO. Số chất trong dãy tác dụng với H2O

 1. 4                                        B.1                                           C.3                                           D.2

 

Câu 39: Nhúng giấy quỳ tím vào dung dịch metylamin, màu quỳ tím chuyển thành

 1. xanh                                   B. vàng                                     C. đỏ                                        D. nâu đỏ

Câu 40: Gốc glucozơ và gốc fructozơ trong phân tử saccarozơ liên kết với nhau qua nguyên tử

 1. hidro                                   B. cacbon                                 C. nitơ                                      D. oxi

 

B. Theo chương trình Nâng cao (8 câu, từ câu 41 đến câu 48)

Câu 41: Phát biểu nào sau đây đúng?

 1. Chất béo là trieste của glixerol với axit béo.
 2. Cacbohidrat là những hợp chất hữu cơ đơn chức
 3. Glucozơ là đồng phân của saccarozơ
 4. Xà phòng là hỗn hợp muối natri hoặc kali của axit axetic

Câu 42: Thế điện cực chuẩn của cặp oxi hóa – khử nào sau đây có giá trị dương?

 1. Mg2+/ Mg                           B. Na+/ Na                               C. Al3+/Al                     D. Cu2+/ Cu

Câu 43: Nguyên tố nào sau đây là kim loại chuyển tiếp?

 1. Na                                      B. Al                                        C. Cr                            D. Ca

Câu 44: Amin tồn tại ở trạng thái lỏng trong điều kiện thường là

 1. anilin                                   B. metylamin                             C. etylamin                   D. đimetylamin

Câu 45:Hòa tan hoàn toàn 14,40 gam kim loại M (hóa trị II) trong dụng dịch H2SO4 loãng (dư) thu được 13,44 lít khí H2 (đktc). Kim loại M là

 1. Ca                                      B. Mg                                       C. Ba                           D. Be

Câu 46: Polime nào sau đây thuộc loại polime bán tổng hợp?

 1. Polietilen                             B. Tinh bột                                C. Tơ visco                   D. Tơ tằm

Câu 47 : Đun nóng este CH3COOC6H5 (phenyl axetat) với lượng dư dung dịch NaOH, thu được các sản phẩm hữu cơ là

A. CH3COOH và C6H5OH.                                         B. CH3COOH và C6H5ONa.

C. CH3OH và C6H5ONa.                                             D. CH3COONa và C6H5ONa.

Câu 48 : Dung dịch nào sau đây dùng để phân biệt dung dịch KCl với dung dịch K2SO?

A. HCl.                                B. BaCl2.                         C. NaOH.                           D. NaCl.

Nguyễn Đình Độ

(Trung tâm LTĐH Vĩnh Viễn – TP.HCM)

 

Xem ngay tập mới nhất tại SmilesKids

Bài trướcĐáp án đề thi tốt nghiệp môn Địa năm 2012
Bài kếNgọc Trinh xinh tươi phát quà cho thiếu nhi ngày 1/6